czwartek, 15 września 2011

Churches in HDR / Kościoły w HDR


Today I'll show you a church - Roman Catholic parish of the Assumption in Torun. Very interesting and architecturally beautiful church. It is for me a very interesting subject for photography, beautiful play of light, interesting interior and above all quiet and calm atmosphere where you can really do some work relaxes some pictures. Of course, pictures are taken HDR technique I like to have fun he he , more photos of the church coming soon. Greetings to friends from Flickr and Facebook, thanks for visiting the blog!

Dzisiaj  pokażę wam kosciół - Parafię Rzymskokatolicką Wniebowzięcia w Toruniu . Bardzo ciekawy i piękny architektonicznie kościoł. Jest on dla mnie bardzo ciekawym obiektem do fotografowania , piękna gra światła , ciekawe wnętrze a przedewszystkim spokój cisza i klimat w którym można bardzo relaksująco porobić kilka zdjęć. Oczywiście zdjęcia są robione techniką HDR , którą lubię się bawić he he , więcej zdjęć kościoła już w krótce . Pozdrowienia dla przyjaciół z Flickr i Facebook , podziękowania dla odwiedzających bloga !

wtorek, 6 września 2011

How it's made - HDR Image / Jak to jest zrobione - Obraz HDRSix Raw files of varying intensity of light, I set the exposure manually, as necessary, and what photographs.

Sześć plików Raw o różnym natężeniu światła , ekspozycję ustawiam recznie wedle potrzeby i tego co fotografuje.This is the six images in Raw machined Photomatix.

Tak wygląda sześć obrazów Raw obrobionych w programie Photomatix.This is another step in the image, the processing in Lightroom.

Jest to kolejny etap tego obrazu , czyli obróbka w programie Lightroom.The next stage is working in Photoshop, this is the last stage or the final version of the image.

Kolejny etap to obróbka w programie Photoshop , jest to ostatni etap czyli finalna wersja obrazu.
This is just a small demonstration of how I performed in the HDR image is created. Setup programs, it's my sweet secret he he.

Greetings to friends from Flickr and Facebook, thanks for all the visits and comments.

Jest to tylko małą demonstracja jak w moim wykonaniu powstaje obraz HDR . Ustawienia programów to moja slodka tajemnica he he.

Pozdrowienia dla przyjaciół z Flickr i Facebook , dziękuje za wszystkie odwiedziny i komentarze.In accordance with the provisions of the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights All rights to images on this site are property of their author. Copying and distributing them in any form is prohibited. If you wish to use images for commercial or noncommercial, please contact us.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie prawa do zdjęć na powyższej stronie są własnością ich autora.Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione.W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w celach komercyjnych lub niekomercyjnych proszę o kontakt.
czwartek, 1 września 2011

Muzeum Etnograficzne / Ethnographic MuseumFotoksiążka / Foto BookThis is some pictures that I did years ago in the ethnographic museum in Torun for release photo book which I hope some time will be available for sale. Work at these pictures made ​​me a lot of satisfaction, a lot of dimly lit rooms, a ban on the use of flash, tours, all the time something has happened. I recommend this place to everyone who visited Torun, because it is very interesting. Pictures are in HDR which of course I like to do paintings.
Greetings to friends from Flickr and Faebook as tagże for employees, trainees of the ethnographic museum!

Jest to kilka zdjęć które robiłem rok temu w muzeum etnograficznym w Toruniu na potrzeby wydania fotoksiążki która mam nadzieję za jakiś czas będzie dostępna w sprzedaży. Praca przy tych zdjęciach sprawiła mi wiele satysfakcji , wiele pomieszczeń słabo oświetlonych , zakaz używania lampy błyskowej , wycieczki , cały czas coś się działo. Polecam to miejsce każdemu kto odwiedzi Toruń , bo jest bardzo ciekawe. Zdjęcia są w technice HDR w której oczywiście lubię robić obrazy.
Pozdrowienia dla przyjaciół z Flickr i Faebook , jak tagże dla pracowników, praktykantów z Muzeum Etnograficznego !


More pictures can be seen in the PHOTO BOOKS which will soon be available for sale,I recommend!

Więcej zdjęć będzie można zobaczyć w fotokśiążce która wkrótce będzie dostępna w sprzedaży,Polecam !


czwartek, 25 sierpnia 2011

Wyprawa Eksploracyjna / Exploratory Expeditions
This are pictures from our trip to state farms, or what's left after communion, and what remained of the agricultural buildings in Łysomice. Very interesting buildings with interiors richly destroyed too damaged to risk entering and photographing. Where could I entered it and share your pictures:). Photos of the HDR course, I invite you to Flickr to my profile where you can watch a virtual panorama. Greetings to friends from Flickr and Facebook.

Tą są zdjęcia z wyprawy do PGR , czyli tego co pozostało po komunie i tego co pozostało po obiektach rolnych w Łysomicach. Bardzo ciekawe budowle z bogato zniszczonymi wnętrzami zbyt zniszczonymi by ryzykować wejście i fotografowanie. Tam gdzie dalo się wejść to wszedłem i podzielę się zdjęciami :). Zdjęcia to oczywiście HDR , zapraszam na flickr do mojego profilu gdzie można obejrzeć panoramę wirtualnie. Pozdrowienia dla przyjaciół z Flickr i Facebook.

wtorek, 23 sierpnia 2011

Wyprawa Eksploracyjna / Exploratory Expeditions
Today I share with you photos / photo of exploratory expeditions of the old forgotten by time and man stalls for animals (cows, horses, pigs.) This, of course HDR photos which were created from combinations of a RAW file.
Greetings to friends from Flickr and Facebook

Dziś podzielę się z wami zdjęciami / zdjęciem , z wyprawy eksploracyjnej starej zapomnianej przez czas i ludzi obory dla zwierząt (krowy,konie,świnie).Zdjęcia to oczywiście HDR które powstały z łączonych w jedno plików RAW.
Pozdrowienia dla przyjaciół z Flickr i Facebook


poniedziałek, 22 sierpnia 2011

Burza / Storm


A few photos which I managed to capture lightning. Tripod with the camera I put on the windowsill and politely waited for the right moment to shoot he he. All images were created during a storm in Łysomice.
Greetings to friends from Flickr and Facebook

Kilka zdjęc na których udało mi się uchwycić pioruny. Statyw z aparatem postawiłem na parapecie okna i grzecznie czekałem na odpowiedni moment do strzału he he. Wszystkie zdjęcia powstały podczas burzy w Łysomicach.
Pozdrowienia dla przyjaciół z Flickr i Facebook


sobota, 20 sierpnia 2011

Mała Planeta / Little Planet


This is a panorama of which was a little planet. / To jest panorama z której powstała mała planeta.
This is a photo I took the wheel at 22:00, and present sports facility in Łysomice. Picture This, of course, that HDR was 20 raw files. Execution is labor intensive and you need patience, but the end result is quite pleasant.
Thanks to Mr. Janusz Kozlowski who is the guardian of sports facility and greetings to friends from Flickr and Facebook

Jest to zdjęcie które zrobiłem koło godziny 22:00 i przedstawia obiekt sportowy w Łysomicach. Zdjęcie to oczywiście HDR który powstał z 20 plikow raw. Wykonanie jest pracochłonne i trzeba cierpliwości , ale efekt końcowy jest calkiem przyjemny.
Podziękowania dla pana Janusza Kozlowskiego który jest opiekunem obiektu sportowego i pozdrowienia dla przyjacioł z Flickr i Facebook

Moja Księżniczka / My Princess

In this photo we see the most important person in my life, daughter, Victoria, known as My Princess ha ha. Photo taken somewhere in the outdoors, I do not remember exactly. The image was slightly corrected in photoshop. I hope you like it ha ha.
Greetings to friends from Flickr and Facebook

Na tym zdjęciu widzimy najważniejszą osobę mojego życia córkę Wiktorię , znaną jako My Princess he he . Zdjęcie wykonane gdzieś w plenerze , dokladnie nie pamiętam. Obraz został troszkę poprawiony w programie photoshop. Mam nadzieję że się podoba he he.
Pozdrowienia dla przyjaciół z Flickr i Facebook

czwartek, 18 sierpnia 2011

Marchewkowe Pole / Carrot Field
Another picture showing the beauty of the sunset, evening time and carrot fields. I will not hide that I like to go there in the evenings, despite the countless number of mosquitoes. This picture was made with 35 raw images, giving a combined effect called HDR.
Greetings to friends from Flickr and Facebook

Kolejne zdjęcie pokazujące uroki zachodu słońca , wieczornej pory i marchewkowego pola . Nie będę ukrywał że bardzo lubię tam chodzić wieczorami mimo niezliczonych ilości komarów. Ten obraz powstał z 35 zdjęć raw , połączonych w jedno dające efekt zwany HDR.
Pozdrowienia dla przyjaciół z Flickr i Facebook

środa, 17 sierpnia 2011

Zabytki Łysomic / Landmarks ŁysomiceToday, with my daughter Victoria visited the park in Łysomice where the palace is visible in the picture. Frankly saying I do not have the faintest idea what a palace, and what the human believes the story. I will only add that the palace was beautifully bathed in the setting sun. Five Raw images which gave such an effect is called HDR.
Greetings to friends from Flickr.

Dziś z moją córką Wiktoria odwiedziliśmy park w łysomicach w którym stoi ten pałac widoczny na zdjęciu . Prawdę pisząc nie mam bladego pojęcia co to za pałac i jaka z nim wiąrze historia . Dodam tylko że pałac był pięknie skąpany w zachodzącym słońcu . Pięć zdjęć Raw dało taki efekt który nazywa się HDR.
Pozdrowienia dla przyjaciół z Flickr.

wtorek, 16 sierpnia 2011

Wyprawa / ExpeditionThis is one of the many hits on all the time today, my daughter Victoria did the trip in the woods. The photo shows a forest and fields, they are around Łysomice where there are many interesting places ha ha. The painting was of the five raw images which are connected in a call HDR:)
Greetings to friends from Flickr

Jest to jedno z wielu zdjęc jakie dziś razem z moją córką Wiktorią zrobiliśmy na wyprawie w do lasu. Na zdjęciu widać las i pola , są to okolice Łysomic gdzie znajduje się wiele ciekawych miejsc ha ha. Obraz powstał  z pięciu zdjęć raw połączonych w jedno które nazywam HDR :)
Pozdrowienia dla przyjaciół z FlickrAnother photo from our trip, so small panorama. To do this the image I used 20 photos raw, which have combined into one HDR picture.

Kolejne zdjęcie z naszej wyprawy , taka mała panorama. Do zrobienia tego obrazu użyłem 20 zdjęć raw , które połączyłem w jedno zdjęcie HDR.

poniedziałek, 15 sierpnia 2011

Marchewkowe Pole / Carrot FieldThis is a picture that we did together with her daughter yesterday at 21:00 near the Łysomice. The photo shows a field where carrots grow, in the distance you can see the forest and orchard with apples. Photography was created from five raw images of varying intensity of light and are joined together creating a HDR image.
I greet friends from flickr and thanks for visiting my blog.

Jest to zdjęcie które zrobiliśmy razem z córką wczoraj kolo godziny 21:00 w Łysomicach. Zdjęcie przedstawia pole na którym rośnie marchew , w oddali widać las i sad z jabłkami. Fotografia powstała z pięciu zdjęć raw o różnym natężeniu światła i połączonych w całość tworząc obraz HDR.
Pozdrawiam przyjaciół z flickr i dziękuje za odwiedziny mojego bloga.

Zdjęcia / Photos

Welcome
I invite you to my blog where I want to show you my pictures and descriptions of places and circumstances which arose in my work.
I greet and welcome!


Witam
Zapraszam was do mojego bloga w którym chcę pokazać wam moje zdjęcia i opisy miejsc , okoliczności w których powstały moje prace.
Pozdrawiam i  zapraszam !!!


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie prawa do zdjęć na powyższej stronie są własnością ich autora.Kopiowanie i rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione.W przypadku chęci wykorzystania zdjęć w celach komercyjnych lub niekomercyjnych proszę o kontakt.